ChatGPT划词翻译神器插件下载

annayy 生产工具插件384阅读模式

ChatGPT划词翻译神器是一款基于人工智能技术的浏览器扩展程序,它可以帮助用户快速翻译单词、短语、句子甚至整个段落,从而帮助用户更好地理解和掌握外语。

ChatGPT划词翻译神器特点:

快速翻译:用户只需要用鼠标划选要翻译的单词或短语,ChatGPT划词翻译神器就会自动翻译并显示翻译结果。
多种语言支持:ChatGPT划词翻译神器支持多种语言之间的翻译,包括英语、中文、日语、韩语等。
自动识别:ChatGPT划词翻译神器可以自动识别并翻译单词、短语、句子和段落,无需手动输入。
高精度翻译:ChatGPT划词翻译神器采用先进的机器学习技术,可以提供高精度的翻译结果。
智能推荐:ChatGPT划词翻译神器可以分析用户的搜索历史记录,推荐打开某些页面,提供更加个性化的搜索和翻译体验。

ChatGPT划词翻译神器插件功能特性

支持三种翻译模式:翻译、润色、总结
支持 55 种语言的相互翻译、润色和总结功能

支持实时翻译、润色和总结,以最快的速度响应用户,让翻译、润色和总结的过程达到前所未有的流畅和顺滑

支持自定义翻译文本

支持一键复制

支持 TTS

ChatGPT划词翻译神器插件下载

ChatGPT划词翻译神器使用方法

一、下载插件
在当前页面下载 openai-translator-chrome-extension-*.zip 文件

二、安装插件
解压缩下载后的 openai-translator-chrome-extension-*.zip 文件。

打开 Chrome 的 Extension 页面,打开“开发者管理模式”,将上一步解压缩的文件拖到该页面,安装成功。

三、填入 API KEY
去 OpenAI 获取你的 API KEY,把 API KEY 填入此插件配置界面的 API KEY 输入框中。

四、划词翻译
刷新浏览器页面,即可享受丝滑般的划词翻译体验。

注意事项

需要自己准备 ChatGPT API KEY,如果没有的话可以考虑使用其他翻译插件。

ChatGPT for Google 插件描述

应用大小:1.79 MiB
版本:0.0.9
下载次数:3909
更新时间:2023-03-07
评分:5.0

ChatGPT for Google插件下载:

关注“Chrome扩展网”公众号,输入“插件”根据提示,即可下载最新安装文件。

ChatGPT for Google 插件安装流程:

(1)将下载的安装包文件(.zip)解压为文件夹,其中类型为“crx”的文件就是接下来需要用到的安装文件
(2) 从设置->更多工具->扩展程序 打开扩展程序页面,或者地址栏输入 Chrome://extensions/ 按下回车打开扩展程序页面
(3) 打开扩展程序页面的“开发者模式”
(4) 将crx文件拖拽到扩展程序页面,完成安装

ChatGPT for Google 插件介绍

ChatGPT là một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên được điều khiển bởi công nghệ AI cho phép bạn trò chuyện giống như con người và hơn thế nữa với một chatbot (người máy trò chuyện).

ChatGPT Vietnamese sẽ giúp bạn trải nghiệm ChatGPT.

本站文章均为原创,版权归本站所有,如需转载或引用请注明出处

weinxin
我的微信
“Chrome扩展网”微信公众号
微信扫码关注公众号,回复“验证码”获取插件
annayy
  • 本文由 发表于 2023年10月4日 12:59:58
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.chromekz.com/productivity/4690.html